Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ອໍານວຍການ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານສັງລວມ, ຂ່າວສານ ແລະປະຊາສໍາພັນ 
– ສັງລວມແຜນງານ ແລະ ສະຫຼູບແຜນການປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ
– ຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ
– ພິທີການ, ປະສາສຳພັນ
– ຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
– ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ.

2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວັດສະດຸ, ພາຫະນະ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ 
-ການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງ
-ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນອາຄານ, ສະຖານທີ່ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
-ຄຸ້ມຄອງວັດຖູ, ອຸປະກອນ ແລະ ສາງອຸປະກອນຕ່າງໆ
-ບໍລິການໄຟຟ້າ – ນ້ຳປະປາ
-ພາຫະນະ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ
-ຂື້ນແຜນ ແລະ ຕິດຕາມການອອກແຮງງານລວມ
-ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕ່າງໆ
-ເກັບກຳ – ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານ

3. ໜ່ວຍງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ 
– ວາງແຜນຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການກັບຕ່າງປະເທດ
– ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງເພື່ອຂໍອະນຸມັດ
– ປະສານສົມທົບກັບຕ່າງປະເທດ
– ເກັບກຳ – ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານ

4. ໜ່ວຍງານການເງີນ 
– ວາງແຜນງົບປະມານ, ສະຫຼູບລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານ
– ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ – ຄັງເງີນສົດ
– ເງີນເດືອນ, ເງີນນະໂຍບາຍ ແລະ ເບັ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ລາຍຮັບວີຊາການ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ
– ເກັບກຳ – ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານດ້ານການເງີນ