Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ອໍານວຍການ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ 
– ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ
– ສະຖິຕິພະນັກງານ
– ປະຫວັດພະນັກງານ
– ສັງລວມສະຖິຕິຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ.

2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ແລະ ກວດກາ 
– ການເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນເງີນເດືອນ
– ການກວດກາ
– ບຳເນັດ ແລະ ບຳນານ
– ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ
– ກອງທຶນສະຫວັດດີການ
– ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ

3. ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ 
– ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ
– ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍປ້ອງກັນອ້ອມຂ້າງ

4. ໜ່ວຍງານໂຄສະນາອົບຮົມ 
– ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອຂອງພັກ, ບຸກຄົນສຳຄັນ,ປະຫວັດຂອງແຂວງ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງສະຖາບັນ
– ຈັດຕັ້ງຫ້ອງວາງສະແດງມູນເຊື້ອ
– ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການຕ່າງໆເພື່ອຈັດຕັ້ງຂະບວນການຍ້ຽມຍາມອານຸສອນສະຖານ, ຫ້ອງມູນເຊື້ອ ແລະ ບຸກຄົນ ສຳຄັນ
– ເຊີນຜູ້ອາວຸໂສ ຫຼື ຜູ້ມີປະສົບການເລົ່າມູນເຊື້ອຂອງພັກ ແລະ ເຊີນບຸກຄົນສຳຄັນໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ
– ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດທີ່ພົວພັນກັບມູນເຊື້ອຕ່າງໆ
– ເກັບ​ກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ