Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມວິຊາການ 
– ການລົງທະບຽນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
– ຮັບ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າຮຽນສາຍຕ່າງໆ
– ຈັດສັນຫ້ອງຮຽນ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ກະດານ
– ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງຕາຕະລາງຮຽນ, ຕາຕະລາງສອບເສັງ
– ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ(ປື້ມ, ສໍ, ແຜ່ນໃສ, ເຄື່ອງສາຍແຜ່ນໃສ, ເຈັ້ຍ, ຄອມພິວເຕີ, ເທັບ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ)
– ຊຸກຍູ້ຂະບວນການວິທະຍາສາດຂອງໂຮງຮຽນ
– ຕິດຕາມການຮຽນ
– ຊຸກຍູ້ວຽກງານຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຜະລິດສື່ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ
– ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການ
– ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາຕ່າງໆ
– ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ວາລະສານວິທະຍາສາດ
– ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

2. ໜ່ວຍງານເຝິກປະສົບການ ແລະເຝິກຫັດວິຊາອາຊີບ 
– ເກັບກໍາ-ວາງແຜນ ແລະ ນໍາພານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກປະສົບການ
– ເກັບກໍາ-ວາງແຜນ ແລະ ນໍາພານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກຫັດວິຊາຊີບ
– ແນະນໍານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກຫັດຕົວຈິງ
– ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຝິກຫັດ
– ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການເຝິກຫັດ
– ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

3. ໜ່ວຍງານວິຊາຄູທົ່ວໄປ-ວິຊາພາກບັງຄັບ 
– ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ່ວຍງານ
– ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການສອນຂອງຄູໃນໜ່ວຍງານ
– ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ
– ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດການສໍາມະນາຕ່າງໆ
– ຈັດຕັ້ງການຮຽນວິຊາການທະຫານ
– ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

4. ໜ່ວຍງານຫ້ອງສະໝຸດ 
– ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸຸອຸປະກອນ, ປື້ມຕໍາລາຕ່າງໆຂອງຫ້ອງສະໝຸດ
– ຂຶ້ນທະບຽນປື້ມທຸກຊະນິດ
– ບໍລິການ ການອ່ານໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
– ບໍລິການຢືມ ແລະ ເຊົ່າ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
– ຈັດຫາປື້ມຕ່າງໆຈາກພາຍນອກຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ
– ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການ
– ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

5. ໜ່ວຍງານວັດຜົນ-ປະເມີນການຮຽນ ແລະ ອອກປະກາສະນິຍະບັດຄູ 
– ລົງທະບຽນຮຽນຊໍ້າຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
– ຈັດຕັ້ງສອບເສັງ, ສັງລວມຄະແນນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ຈັດຕັ້ງສອບເສັງ ແລະ ຄັດເລືອກນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາໃໝ່
– ສັງລວມຄະແນນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະຊຸດຮຽນ
– ອອກປະກາສະນິຍະບັດຄູ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄູ
– ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຫຼັກສູດຕ່າງໆໃນວິທະຍາໄລຄູ ລວມທັງການສອນຂອງຄູ ແລະ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
– ປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
– ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີັນຜົນຂອງວິທະຍາໄລຄູເພື່ອສ້າງ/ພັດທະນາເຄື່ອງມືຕ່າງໆສໍາລັບການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
– ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນຂອງວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອຈັດຕັ້ງລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສໍາລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ,