Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ.

* ຫ້ອງການນີ້ປະກອບມີ 2 ໜ່ວຍງານຄື:
1 ໜ່ວຍງານວິຊາພາສາອັງກິດ
2 ໜ່ວຍງານພາສາຝຣັ່ງເສດ/ພາສາອື່ນໆ

* ແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີ່ກ່າວມາຂັ້ນເທິງມີໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: 
– ຈັດຕາຕະລາງສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
– ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູອາຈານໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
– ບັນທຶກຄະແນນນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ເຮັດບັດນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ຄຸ້ມຄອງອາຈານສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
– ຈັກການຮຽນ-ການສອນໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ່ວຍງານ
– ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິຊາ, ວາງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການ
– ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນໜ່ວຍງານ
– ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ
– ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດສຳມະນາພາຍໃນໜ່ວຍວງານ
– ຈັດກິດຈະດຳເສີມຫຼັກສູດຕ່າງໆ
– ຜະລິດອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ການສອນ
– ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ