Salavan Teacher Training College

*ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ

*ຫ້ອງການນີ້ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍຄື: 
1 ໜ່ວຍງານວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
2 ໜ່ວຍງານພູມສາດ
3 ໜ່ວຍງານປະຫວັດສາດ
4 ໜ່ວຍງານການເມືອງ

*ແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງມີໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: 
– ຈັດຕາຕະລາງສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
– ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູອາຈານ
– ບັນທຶກຄະແນນນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ເຮັດບັດນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ຄຸ້ມຄອງອາຈານສອນໃນໜ່ວຍງງານຂອງຕົນ
– ຈັດການຮຽນ – ການສອນໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ່ວຍງານ
– ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິຊາການ, ວາງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການ
– ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ – ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນໜ່ວຍງານ
– ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ – ການສອນ
– ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດການສຳມະນາພາຍໃນໜ່ວຍງານ
– ຈັດກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດຕ່າງໆ
– ຜະລິດອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ການສອນ
– ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ