Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ :

ຫ້ອງການນີ້ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານຄື: 

1 ໜ່ວຍງານຄະນິດສາດ

2 ໜ່ວຍງານຟີຊິກສາດ

3 ໜ່ວຍງານເຄມີສາດ

4 ໜ່ວຍງານຊີິວະສາດ

ແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງມີໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: 
– ຈັດຕາຕະລາງສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
– ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູອາຈານໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
– ບັນທຶກຄະແນນນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ເຮັດບັດນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
– ຄຸ້ມຄອງອາຈານສອນໃນໜ່ວຍຂອງຕົນ
– ຈັດຕັ້ງການຮຽນ – ການສອນໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ່ວຍງານ
– ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິຊາ, ວາງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການ
– ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ – ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ໃນໜ່ວຍງານ
– ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ – ການສອນ
– ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດສຳມະນາພາຍໃນໜ່ວຍງານ
– ຈັດກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດຕ່າງໆ
– ຜະລິດອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ການສອນ
– ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນ
– ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ