Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວັດຜົນ-ປະເມີີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາຄູ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມ 
– ຂຽນໂຄງການເຝີກອົບຮົມ
– ເຝີກອົບຮົມຄູເຝີກຫັດ, ຄູເຝີກ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດຕາມໂຄງການທີ່ອະນຸມັດ
– ສະຫຼູບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນການປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ
– ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາຫຼັກສູດບຳລຸງຄູ
– ເຂົ້າຮ່ວມ​ກັບສຸນການບຳລຸງຄູເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງ​ການເຝິກອົບຮົມ
– ອອກໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມ
– ເກັບກຳ – ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານ

2. ໜ່ວຍງານການພັດທະນາວິໄຈພາກປະຕິບັດ 
– ຂຽນໂຄງການ
– ຮ່ວມກັບຫ້ອງການວັດຜົນ – ປະເມີນຜົນຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີການວິໄຈໃຫ້ຄູອາຈານ
– ຕິດຕາມ, ກວດກາການດຳເນີ​ນການວິໄຈຂອງຄູ
– ວຽກງານບັນຊີ – ການເງີນຂອງການວິໄຈ
– ສະຫຼູບຖອດຖອນບົດຮຽນ
– ອອກໃບຢັ້ງຢືນ
– ເກັບກຳ – ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ