Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍກິດຈະການນັກສຶກສາເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານກິດຈະກຳນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ 
– ວຽກສົ່ງເສີມກິດຈະກຳເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະ ການອອກແຮງງານ
– ວຽກສົ່ງເສີມສີລະປະວັດທະນະທຳ
– ວຽກສົ່ງເສີມກິລາ – ກາຍຍະກໍາ
– ວຽກສົ່ງເສີມຂ່າວສານສຳລັບນັກຮຽນ/ນັກສືກສາ
– ເກັບກຳ – ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານ

2. ໜ່ວຍງານບໍລິການ ແລະ ສະຫວັດດີການນັກຮຽນ/ນັກສືກສາ 
– ວຽກບໍລິການທົ່ວໄປ
– ວຽກຫໍພັກ
– ວຽກເຮືອນຄົວ
– ວຽກສຸຂະ – ອະນາໄມ

3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ/ນັກສືກສາ 
– ສຶກສາອົບຮົມ, ລະບຽບວິໃນ ແລະ ການລາພັກ
– ວຽກແນະນຳ
– ວຽກກອງທືນສະຫວັດດີການຂອງນັກສຶກສາ