Salavan Teacher Training College

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວັດຜົນ-ປະເມີີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາຄູ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານເກັບກໍາ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ 
– ສ້າງ/ພັດທະນາເຄື່ອງມືເກັບກໍາຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງວິທະຍາໄລຄູ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລາຍງານ/ແຈ້ງໃຫ້ພະແນກປະເມີນຜົນກົົມສ້າງຄູ ຫຼື ເກັບມ້ຽນໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສໍາລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ (TEMIS)
– ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອເກັບກໍາ-ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງວິທະຍາໄລຄູຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT (ແຕ່ລະຫ້ອງການມີໜ້າທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານໃຫ້ຫ້ອງການ/ໜ່ວຍງານນີ້ ຕາມກົນໄກຂອງລະບົບ TEMIS)
– ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆສໍາລັບການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
– ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງວິທະຍາໄລຄູ
– ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT ເພື່ອພັດທະນາ ເວັບໄຊ (Web) ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ທັງເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານໃນເວັບໄຊ (Web) ຂອງວິທະຍາໄລຄູ
– ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ

2. ໜ່ວຍງານວິໄຈ, ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
– ຄັງຂໍ້ສອບ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ສອບ
– ສ້າງແຜນການໃນການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
– ການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
– ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນຮ່ວມກັບຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ຮ່ວມກັບຄະນະປະເມີນຜົນພາຍນອກ
– ລາຍງານການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການ, ສະພາທີ່ປຶກສາຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຫ້ອງ     ການຕ່າງໆ
– ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ
– ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານວິໄຈ, ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນວິທະຍາໄລຄູ
– ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບວຽກງານວິໄຈ, ຕິດຕາມ, ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນວິທະຍາໄລຄູ

3. ໜ່ວຍງານ ICT/IT 
– ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອສ້າງ/ພັດທະ​ນາຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນວິທະຍາໄລຄູ
– ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການນໍາເອົາ ICT ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ວຽກງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ
– ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເກັບກໍາ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງວິທະຍາໄລຄູ ລວມທັງເຄື່ອຄ່າຍ LAN, Intranet, Internet
– ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເກັບກໍາ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເພື່ອເກັບກໍາ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຂອງວິທະຍາໄລຄູ
-ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເກັບກໍາ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເພື່ອພັດທະນາເວັບໄຊ (Web) ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເຂົ້າໃນເວັບໄຊ (Web)ຂອງວິທະຍາໄລຄູ
– ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານ ICT/IT ໃນວິທະຍາໄລຄູ
– ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ICT.