Salavan Teacher Training College

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ

1.       ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູມີຊື່ເດີມວ່າ: ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູປະຖົມ ແຂວງສາລະວັນ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນປ່ຽນມາເປັນໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູຊົນເຜົ່າແຂວງສາລະວັນ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກທີ 13 ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ປ່ຽນມາເປັນ ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູສາລະວັນ ຊຶ່ງສາມາດຂຽນຫຍໍ້   ສຄວ  ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງສອນປະຖົມທີ່ຂຶ້ນກັບກົມກໍ່ສ້າງຄູ ແລະ ບໍາລຸງຄູກະຊວງສຶກສາທິການ.

2.       ດ້ານທີ່ຕັ້ງ:

–       ໃນປີ 1970 ໂຮງຮຽນສ້າງຄູສາລະວັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ເຂດພື້ນຖານຂອງການປະຕິບັດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງເມືອງເລົ່າງາມ ( ບ້ານຍານ ) ເຊິ່ງການກໍ່ສ້າງແມ່ນລະບົບບໍາລຸງເປັນເດືອນເພື່ອຮັບການກໍ່ສ້າງນັກຮຽນຄູອອກຮັບໃຊ້ 2 ແຂວງຂອງເຂດປົດປ່ອຍຄື: ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ຕາວັນອອກ.

–       ສົກຮຽນ 1973-1974 ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ເຂດເທດສະບານຂອງແຂວງສາລະວັນໂດຍໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນສອນປະຖົມລະບົບ 5+2 ( ໝາຍຄວາມວ່າຈົບປະຖົມແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 2 ປີ ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ 2 ແຂວງດັ່ງກ່າວ.

–       ສົກຮຽນ 1978-1979 ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນສອນປະຖົມລະບົບ 5+3 ( ໝາຍຄວາມວ່າຈົບປະຖົມແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 3 ປີ ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນຖັນແຖວວຽກງານການສຶກສາຂອງແຂວງສາລະວັນ.

–       ສົກຮຽນ 1982-1983 ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນສອນປະຖົມລະບົບເລັ່ງລັດ 8+1 ( ໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 1 ປີ ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ທ້າຍປີ 1984 ແຂວງ ເຊກອງ ຖືກແຍກອອກຈາກແຂວງ ສາລະວັນ.

–       ສົກຮຽນ 1984-1985 ໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນສອນອະນຸບານ ລະບົບ 5+2 ຂຶ້ນເສີມອີກເປັນລະບົບໜຶ່ງ ( ໝາຍຄວາມວ່າຈົບປະຖົມແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 2 ປີ ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ວຽກງານອະນຸບານ ສະເພາະ ແຂວງສາລະວັນ.

–       ສົກຮຽນ 1986-1987 ໂຮງຮຽນແຫ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງສອນມັດທະຍົມ ( ສາຍທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ) ໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 3 ປີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສອນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ.

–       ສົກຮຽນ 1987-1988 ກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນອະນຸບານລະບົບ 8+1 ( ໂດຍປ່ຽນຈາກອະນຸບານລະບົບ 5+2 ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານອະນຸບານຂອງແຂວງສາລະວັນ.

–       ຕໍ່ມາໃນສົກຮຽນ 1989-1990 ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູເລກ 13 ສາລະວັນໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກເທດສະບານແຂວງສາລະວັນໄປຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານເມືອງວາປີ ຊຶ່ງໄລຍະຫ່າງຈາກແຂວງ 45 ກິໂລແມັດ.

–       ສົກຮຽນ 1992-1993 ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງສອນປະຖົມລະບົບ 8+3 ສາຍວິຊາລວມ ( ຕາມຫຼັກສູດເກົ່າ ) ໂດຍປ່ຽນຈາກຊັ້ນກາງສອນມັດທະຍົມ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ.

–       ຕໍ່ມາສົກຮຽນ 1995-1996 ໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງລະບົບ 8+3 ສາຍວິຊາລວມຕາມຫຼັກສູດການປະຕິຮູບໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ທີ່ເປັນລະບົບໝ່ວຍກິດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈຳປາສັກ ສ່ວນໜຶ່ງ.

–       ໃນປີ 1997 ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງຄູສາລະວັນໄດ້ຮັບໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນແບບມາດຖານຖາວອນໂດຍລັດຖະບານໄດ້ກຸ້ຢືມທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາ ເອເຊຍ ( A D B ) ຕາມອັດຕາສ່ວນ 73% ແມ່ນທຶນຈາກ ( A D B ) ທຶນ 27 % ແມ່ນທຶນລັດຖະບານລາວ ເພື່ອກໍ່ສ້າງອາຄານໃໝ່ແບບຄົບຊຸດເຊິ່ງປະກອບມີອາຄານ, ຫໍພັກນັກສຶກສາຈຳນວນ 3 ຫຼັງ, ຫ້ອງຮຽນ-ຫ້ອງທົດລອງຈຳນວນ 2 ຫຼັງ, ຫໍອາຫານ ແລະ ສະໂມສອນຈຳນວນ 1 ຫຼັງ , ຫ້ອງບໍລິຫານຈຳນວນ 1 ຫຼັງ ແລະ ຫໍສະໝູດຈຳນວນ 1 ຫຼັງ ເຊິ່ງໄດ້ປຸກສ້າງຢູ່ໃນບໍລິເວນເນື້ອທີ່ 7,7 ເຮັກຕາ.

–       ຈາກນັ້ນໃນສົກຮຽນ 1997-1998 ໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກເທດສະບານເມືອງວາປີຂຶ້ນມາເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ ໂດຍແມ່ນສະຖານທີ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນສົກຮຽນດັ່ງກ່າວໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງລະບົບ 11+1 ປະຖົມ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 1 ປີ , ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ 2 ແຂວງຄື: ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

–       ໃນສົກຮຽນ 2000-2001 ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງສອນປະຖົມລະບົບ 5+4 ຊົນເຜົ່າໝາຍຄວາມວ່າຮຽນຈົບປະຖົມແລ້ວມາຮຽນຄູ 4 ປີ ໂດຍຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.

–       ໃນສົກຮຽນ 2002-2003 ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງສອນອະນຸບານລະບົບ 11+1 ໝາຍຄວາມວ່າ ຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 1 ປີ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈຳປາສັກ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບ 11+3 ສາຍອັງກິດພິເສດພາກຄໍ່າໝາຍຄວາມວ່າ ຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູອີກ 3 ປີ ໄດ້ຊັ້ນສູງ.

–       ໃນສົກຮຽນ 2004 – 2005 ໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງສອນປະຖົມລະບົບ 8+1 ໝາຍຄວາມວ່າ ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ, ໂດຍແມ່ນນັກຮຽນຂອງໂຄງການເດັກຍິງລຸ້ນທີ 4 ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນໃຫ້ຈົບ 8+3 ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງຄື: ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບ 5+4 ດ້ວຍທຶນຂອງລັດຖະບານຕື່ມອີກ ພ້ອມນັ້ນໃນສົກຮຽນດັ່ງກ່າວໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງລະບົບ 11+1​ສາຍວິຊາລວມ ( ໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູ 1 ປີ ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

–       ໃນສົກຮຽນ 2005-2006 ໄດ້ກໍ່ສ້າງລະບົບ 11+2 ສາຍຄູປະຖົມໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູອີກ 2 ປີ ໄດ້ຊັ້ນກາງ ຈົບອອກໄປສອນປະຖົມ.

–       ໃນສົກຮຽນ 2006-2007 ໄດ້ກໍ່ສ້າງລະບົບ 11+3 ຄູພາສາອັງກິດພາກປົກະຕິໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູອີກ 3 ປີໄດ້ຊັ້ນສູງ ຈົບອອກໄປສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ໃນສົກດຽວກັນນີ້ກໍ່ເປັນລຸ້ນສຸດທ້າຍໃນການສ້າງນັກຮຽນຄູລະບົບ 11+1 ສາຍປະຖົມ.

–       ສົກຮຽນ 2007-2008 ໄດ້ກໍ່ສ້າງຄູລະບົບ 11+3 ສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູອີກ 3 ປີ ໄດ້ຊັ້ນສູງຈົບອອກໄປສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ.

–       ສົກຮຽນ 2008-2009 ໄດ້ກໍ່ສ້າງຄູລະບົບ 11+3 ສາຍຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະ ຄູຄະນິດສາດໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີຄູອີກ 3 ປີ ໄດ້ຊັ້ນສູງ ຈົບອອກໄປສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ໃນສົກຮຽນດຽວກັນນີ້ກໍໄດ້ສ້າງຄູລະບົບ 12+2 ອະນຸບານ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູອີກ 2 ປີ ໄດ້ຊັ້ນກາງສອນອະນຸບານ.

–       ສົກຮຽນ 2010-2011 ໄດ້ກໍ່ສ້າງລະບົບ 11+3 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມໝາຍຄວາມວ່າຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວມາຮຽນວິຊາຊີບຄູອີກ 3 ປີ ໄດ້ຊັ້ນສູງຈົບອອກໄປສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ.

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູສາລະວັນໄດ້ຍົກນາມມະຍົດເປັນວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນໃນຄັ້ງວັນທີ 21/10/2010 ປະຈຳສົກຮຽນ 2010-2011 ເປັນຕົ້ນມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ແຕ່ລະໄລຍະໃນການຍົກຍ້າຍໂຮງຮຽນ

1990 1992 1997 1999
ສະຖານທີ່ ສະຖານທີ່ ສະຖານທີ່ ສະຖານທີ່
ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ
ເມືອງ ເມືອງ ເມືອງ ເມືອງ
ແຂວງ ແຂວງ ແຂວງ ແຂວງ