Salavan Teacher Training College

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

1.  ວິໄສທັດ ( VISION )

      ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູສູ່ມາດຕະຖານ ວິຊາການລ້ຳເລີດ ເຊີດສູຄຸນນະທຳ ສະຖາບັນສີຂຽວຢືນຍົງ ມຸ້ງສູ່ຄວາມເປັນສາກົນ

2. ພາລະກິດ ( MISSION )

  1.  ຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມ     ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖີ່ນ
  2. ຍົກລະດັບວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ.
  3. ສ້າງຄວາມສາມາດ,ຜູ້ບໍລິຫານທຸກລະດັບ ແລະ ຮັບປະການຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ.
  4. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສີ່ງເອື້ອອຳນວຍຕ່າງໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລຄູ.
  5. ພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫ້ກົມກ່ຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດ ສາຍສາມັນສຶກສາ.
  6. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜົນງານການ ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການຂອງສະຖາບັນ.

3.  ເປົ້າໝາຍ ( GOALS )

      ສ້າງວິທະຍາໄລຄູສູ່ ສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດດ້ານ ພາສາລາວ ແລະ ປະຖົມ ໃນປີ 2020