User login
user
password

 ເງື່ອນໃຂ ແລະ ລາຍລະອຽດໃນການສະໝັກສະມາຊິກ

- ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະໝັກສະມາຊິກ

- ສະມາຊິກໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈຈາກທີມງານກ່ອນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະໝັກສະມາຊິກ

- ເມື່ອທ່ານສະໝັກສະມາຊິກແລ້ວ ທ່ານຈະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງທີມງານເຊີ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຕ່າງໆ ໃນການເຂົ້າໃຊ້ງານຂອງເວັບໄຊຕ໌ໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດຕິພາບ

- ຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມຫຼັບ ຈະບໍ່ຖືກນຳໄປເຜີຍແພ່

- ຂອບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ

 


Copyright © 2019 ຫ້ອງການວັດຜົນ - ປະເມີນຜົນ